Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna klienci

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych ( dalej: „ Administrator”) jest Asta Logistics Sp. z o.o., ul. Przepiórcza 8, 64-920 Piła.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: biuro@astalogistics.pl w temacie „Dane osobowe” lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
– odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawienie oferty, kontaktu związanego z ofertą, zawarcia i realizacji umowy, dostawy/realizacji zamówionych produktów i usług, wzajemnych rozliczeń, realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji, realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, w tym rękojmi i gwarancji (podstawa przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości (podstawa przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– organizacji programów lojalnościowych, szkoleń, konkursów oraz akcji promocyjnych ( podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych ( podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom , którym przekazanie danych pozostaje w związku z realizacją zawartej umowy, operatorom płatności, podmiotom świadczącym tam, gdzie dan usługi doradcze, prawne, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, finansowe, kredytowe, ochrony osób i mienia, dostawcą usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, uczestniczącym w organizacji akcji marketingowych i programów lojalnościowych.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom i podwykonawcom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia)

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku przygotowania dla Państwa oferty dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy.
W przypadku zawarcia umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tych celach. Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.